Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 
Lahjoittajan tietosuojaselosteemme on päivitetty viimeksi 5.10.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Pieni ele ry
Y-tunnus 3084506-3

Yhteystiedot:
Oltermannintie 8
00621 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Toiminnanjohtaja Erika Mäntylä
info@pieniele.fi

2. Rekisterin nimi

Pieni ele ry:n lahjoittajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja kehittää Pieni ele ry:n tukijoiden suhdetta järjestöön. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys lahjoittajasuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus, joka astuu voimaan lahjoituksen tekemisestä joko puhelimen-, tekstiviestin, tilisiirron- tai verkon kautta.

Kertalahjoittajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lahjoittajien tunnistaminen ja kiittäminen, viestiminen lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta, lahjoittajasuhteen hoito, lahjoittajan tietojen sekä lahjoitus- ja yhteydenottohistorian ajantasainen hallinta, lahjoittajakannan analysointi ja kehittäminen, tilastointi, segmentointi ja profilointi, asiakaspalvelutapahtumien kirjaaminen, asiakaspalvelun laadun varmistaminen sekä markkinointitoimien kohdistaminen.

Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vapaaehtoissuhteen hoito, kiittäminen ja motivointi, vapaaehtoistoiminnan hallinnointi, yhteydenottohistorian ylläpito sekä asiakaspalvelun laadun varmistaminen.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Asiakas- tai lahjoittajasuhteen tai muun yhteyden hoitaminen, ylläpitäminen, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.
 • Rekisterinpitäjien toiminnan, palveluiden, tapahtumien, vaikuttamistyön ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelu, markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen, toteuttaminen ja kehittäminen.
 • Rekisterinpitäjien ja sen yhteistyökumppanien suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset

a) Kertalahjoittajat ja lahjoituskeräysten perustajat

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus (ns. oikeutettu etu). Asiakkuus muodostuu lahjoituksen tekemisestä joko verkkolahjoituksena, tilisiirtona, tekstiviesti- tai puhelinlahjoituksena tai lahjoituskeräyksen perustamisesta Pieni ele ry:n hyväksi puhelimitse, verkossa tai sosiaalisen median kanavissa.

b) Vapaaehtoiset

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus. Vapaaehtoisuus voi olla monimuotoisesti toteutuvaa, sopimukseen perustuvaa yhteistyötä Pieni ele ry:n tarkoituksen toteuttamiseksi muun muassa lipaskerääjänä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

 • nimi ja yhteystiedot (puhelin, postiosoite, sähköpostiosoite)
 • rooli (esimerkiksi lahjoittaja, vapaaehtoinen, uutiskirjeen tilaaja)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • mahdolliset lahjoittajan antamat ja rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Lahjoittajista voidaan käsitellä edellä mainittujen kaikkia rekisteröityjä koskevien tietojen lisäksi myös seuraavia tietoja:

 • lahjoitussumma(t)
 • lahjoituspäivämäärä(t)
 • verkkolaskuosoite

6. Rekisteritietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista (oikeutettu etu) tai sopimus on voimassa. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeellista laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

7. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät Pieni ele ry:n henkilöstön edustajat, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviään suorittaessa. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Henkilötietojen luovutus ja siirrot

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Verkkokauppalahjoituksen maksuliikenteestä vastaa palveluntarjoaja Paytrail Oyj ja verkkosivualustasta Into-Digital Oy. Ne käsittelevät yhteystietoja mahdollistaakseen lahjoitustoiminnan onnistumisen verkkokaupan kautta, mutta eivät käytä tietoja omaan toimintaansa. Tietoja ei luovuta muille kolmansille osapuolille.

10. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkistaa tiedot. Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tietojen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen henkilötiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin, kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pieniele.fi.

Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Oikeus tehdä valitus. Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Henkilötietojen tarkistamista, korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti joko sähköpostitse: info@pieniele.fi tai postitse: Pieni ele ry, PL 40, 00621 Helsinki. Pyyntö käsitellään kohtuullisen ajan kuluttua pyynnöstä ja vastataan sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.